nrf9160

Hardware identification %HWVERSION

The proprietary %HWVERSION command requests hardware identification. v1.1.x v1.2.x v1.3.x pti_v1.1.x≥1