S132 SoftDevice v2.0.0
Bonding: Passkey Entry with static passkey
msc_inline_mscgraph_18

Documentation feedback | Developer Zone | Updated