S130 SoftDevice v2.0.0
Encryption Establishment using stored keys
msc_inline_mscgraph_45

Documentation feedback | Developer Zone | Updated