nRF52840 revision history

Date Updates
2017-03-13
  • New nRF5 SDK v13.0.0
  • New S140 SoftDevice v5.0.0-2.alpha
  • Removed nRF5 SDK v13.0.0-1.alpha

Documentation feedback | Developer Zone | Subscribe | Updated 2017-03-10